Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Alle nieuwtjes

Studie: de uitvoering van overheidsopdrachten die personen met een handicap tewerkstellen

EEN STUDIE OVER HET PERCENTAGE TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP VIA OVERHEIDSOPDRACHTEN TOONT AAN DAT MEN IN DE PRAKTIJK ONDER DE FEDERALE ENGAGEMENTEN BLIJFT
Op 20 april 2017 werd een wet gepubliceerd om het quotum inzake tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheidsdiensten te optimaliseren.[1] In artikel 2 bepaalt deze wet dat
de tewerkstelling voor maximaal een derde ingevuld kan worden door het uitbesteden van taken aan bedrijven die zorgen voor aangepaste tewerkstelling van personen met een handicap, in het bijzonder aan beschutte werkplaatsen.

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) heeft onlangs de uitvoering geëvalueerd van de federale omzendbrief van 16 mei 2014: "Integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten voordele van kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten geplaatst door federale aanbestedende instanties". We geven hier de resultaten mee met betrekking tot de uitvoering van overheidsopdrachten die personen met een handicap tewerkstellen.


Een korte stand van zaken

In de periode van januari 2015 tot augustus 2016 werden 82 Belgische overheidsopdrachten (bron: E-notification, in België het referentiepublicatieplatform voor overheidsopdrachten) voorbehouden voor beschutte werkplaatsen en 43 voor programma’s voor beschermde arbeid. In 2016 werden 98 opdrachten voorbehouden voor beschutte werkplaatsen en voor programma’s voor beschermde arbeid, waarvan geen enkele door een federale overheidsdienst. In de federale evaluatie lag de nadruk op de federale diensten binnen de Belgische context. Het FIDO heeft de cijfers van de gewesten en de gemeenten niet in detail geanalyseerd.[2]

Naast het voorbehouden van opdrachten bestaat ook de mogelijkheid om beschutte werkplaatsen te betrekken bij de uitvoering van de opdrachten. Volgens een enquête die in de zomer van 2017 bij de Belgische sectorfederaties plaatsvond (Febrap, Groep Maatwerk en EWETA) zouden 15 federale diensten voorzien hebben in de uitvoering van hun overheidsopdrachten door dergelijke bedrijven, voor een totaalbedrag van 1.003.000 euro (2016). Het ging om: 1 opdracht voor het scannen van documenten voor 776.000 euro, 1 opdracht voor ecologisch beheer voor 90.000 euro, en 13 opdrachten voor een bedrag van minder van 85.000 euro in diverse sectoren.[3] Binnen de totale federale uitgaven van 2,036 miljard euro (2015) vertegenwoordigt dit 0,05%.


Enige nuance bij de cijfers

De cijfers hierboven moeten evenwel genuanceerd worden. Ze komen enkel voort uit een analyse van overheidopdrachten die gepubliceerd werden via het publicatieplatform. Niet-gepubliceerde opdrachten zijn er niet in opgenomen.
De cijfers houden ook geen rekening met gepubliceerde overheidsopdrachten die niet voorbehouden werden, maar die wel (geheel of gedeeltelijk) aan beschutte werkplaatsen werden toegekend.


Kan dit verborgen/niet-geïdentificeerde potentieel een grote impact hebben op de verkregen cijfers?

Aangezien de resultaten van de evaluatie die de sector zelf verrichtte (zie hierboven) in dezelfde lijn liggen als de analyse van de E-Notification-cijfers, kunnen we stellen dat dit verborgen/niet-geïdentificeerde potentieel de cijfers niet beduidend beïnvloedt. Dit bevestigt dat de percentages inzake voor beschutte werkplaatsen voorbehouden of door hen uitgevoerde overheidsopdrachten ver onder de federale engagementen blijven.

Hoewel deze kwantitatieve analyse via E-notification voor verbetering vatbaar is, zou ze ons op termijn moeten toelaten de evoluties in de uitvoering van de engagementen te bestuderen.


Voetnoten:

  • Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage met het oog op de optimalisering van het quotum inzake tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheidsdiensten
  • 2016, FOD BOSA, data E-Notification
  • Gegevens gebaseerd op de enquêtes van de leden van Febrap, Groep Maatwerk en EWETA in 2016.