Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Partners

Partners - De Febrap

DE FEBRAP STAAT TER BESCHIKKING VAN DE BRUSSELSE GEMEENTEN OM HEN TE HELPEN BIJ HET NAKOMEN VAN DE VERPLICHTING OM 2,5% PERSONEN MET EEN HANDICAP TE WERK TE STELLEN, ZOALS DIE WERD VASTGELEGD IN DE ORDONNANTIE VAN 2 FEBRUARI 2017.


Quotum personen met een handicap: berekening via de aan BW’s toevertrouwde overheidsopdrachten

Begin dit jaar hebben de Brusselse parlementsleden een ordonnantie goedgekeurd die de 19 gemeenten verplicht om 2,5% personen met een handicap te werk te stellen. De tekst laat toe dat de helft van die verplichting vervuld wordt door overheidsopdrachten toe te vertrouwen aan beschutte werkplaatsen. In februari 2018 wordt een balans opgemaakt van de weerslag van deze ordonnantie.

Na de aanname van deze ordonnantie zijn de organisaties die zich in Brussel inspannen voor de beroepsinschakeling van personen met een handicap in actie geschoten om de gemeenten te helpen deze doelstelling te halen. En met name de Febrap (de federatie van de Brusselse beschutte werkplaatsen, die werk biedt aan 1450 mensen met een handicap), die een ronde langs de gemeenten organiseert om een uitwisselings- en infosessie aan te bieden met de personen uit het beleid en de administratie die verantwoordelijk zijn voor de overheidsopdrachten.

Michaël Lans (die de sessies leidt voor de Febrap) licht toe: Onze sector heeft het heel zwaar, onder andere omdat jobs op het vlak van goederenbehandeling steeds zeldzamer worden. We gaan actief op zoek naar nieuwe markten door ons klantenbestand en onze activiteiten te diversifiëren. Daarom vormt deze ordonnantie een echte buitenkans voor ons... maar ook voor de gemeenten, want wij zijn mogelijke lokale inschrijvers die prestaties aanbieden van een gelijkwaardige kwaliteit als de bedrijven uit de "klassieke" economie.


Hoe zet je de overheidsopdrachten om in quota?

Om het aantal werknemers met een handicap (uitgedrukt in VTE) te berekenen, bepaalt artikel 5 van de ordonnantie dat de prijs voor de werken, leveringen en diensten [wordt] gedeeld door de jaarvergoeding van een voltijds personeelslid met weddeschaal D4 van administratief medewerker en 10 jaar anciënniteit.
<br

P(w, l, d)/B(p)

 • P(w, l, d) is de in de overeenkomst vastgestelde prijs exclusief btw van de werken, leveringen en diensten;
 • B(p) is de jaarlijkse bezoldiging van een voltijds personeelslid met weddeschaal D4 en tien jaar anciënniteit (100 % index 138.01).

  De wetgever laat de gemeenten toe om deze overheidsopdrachten mee te laten tellen voor maximaal 50% van de verplichting.

  Om materiaal aan te reiken voor de parlementaire werkzaamheden rond dit onderwerp heeft de Febrap de overheidsopdrachten geïnventariseerd die de Brusselse beschutte werkplaatsen in 2015 gefactureerd hebben aan de 19 gemeenten (Top 10 van de meest BW-friendly gemeenten!)  Legende van de tabellen

  • "Totaal gefactureerde opdrachten 2015" = totaalbedrag dat de 13 Brusselse BW’s aan de gemeente hebben gefactureerd.

  • "Omzetting VTE D4" = het in 2015 aan de gemeente gefactureerde bedrag, gedeeld door de raming van de jaarlijkse bezoldiging van een gemeentelijk personeelslid met weddeschaal D4 (en 10 jaar anciënniteit), m.a.w. ongeveer 34.000 euro. Het aldus verkregen cijfer geeft het equivalent van de gefactureerde opdrachten in VTE.

  • "VTE gemeentepersoneel" = schatting van het aantal gemeentelijke personeelsleden voor de desbetreffende gemeente (in VTE).

  • "% VTE overheidsopdrachten BW" = het aantal VTE’s dat berekend werd op de rij ‘Omzetting VTE D4’ gedeeld door het aantal door de gemeente in dienst genomen VTE’s X 100. Dat cijfer kan de gemeente toevoegen aan het percentage personen met een handicap dat ze op haar payroll heeft om zo het quotum van 2,5% uit de ordonnantie te bereiken.

  • "Totaal 50% verplichting" = theoretisch maximumbedrag van de aan BW’s toevertrouwde opdrachten waarmee men de helft van de verplichting kan halen (met andere woorden: 1,25% van het quotum waarin de wetgever voorziet). Met dit cijfer kan men de mogelijke progressiemarge zien.
  Hoe het aantal aan BW’s toevertrouwde overheidsopdrachten verhogen?

  De BW’s bieden een hele waaier aan diensten, werken en leveringen aan zoals drukwerk, digitalisering, schoonmaak, aanleg van groene ruimtes of mailings van documenten.
  Via de uitwisselingssessie die de Febrap aan de gemeenten aanbiedt, kunnen de deelnemers kennismaken met het volledige aanbod van de Brusselse BW’s. Ze kunnen op die manier heel concreet nagaan welke samenwerkingsvormen er bij overheidsopdrachten mogelijk zijn. Na afloop van de sessie wordt een verslag met aanbevelingen bezorgd aan het College en de deelnemers.
  Deze sessies richten zich tot alle verantwoordelijken van de administratieve diensten die bij overheidsopdrachten zijn betrokken, maar ook tot de geïnteresseerde politieke mandatarissen.


  Balans: februari 2018

  De wetgever vertrouwde erop dat de gemeenten een inspanning zouden leveren om de doelstelling van 2,5% te bereiken. Om dit te beoordelen zal één jaar na de inwerkingtreding van de ordonnantie, dus in februari 2018, een balans worden opgemaakt, via een verslag dat elke gemeente aan het Brussels Hoofdstedelijk parlement moet bezorgen. Dit verslag moet onder andere de cijfers bevatten van de opdrachten die aan de BW’s zijn toevertrouwd.


  Meer info:

   Meer info over de uitwisselingssessie die de Febrap aan de gemeenten aanbiedt

   Meer info over de Brusselse BW’s en over de overheidsopdrachten voor diensten/werken/leveringen waarop zij kunnen ingaan

  Volledige tekst van de ordonnantie