Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Alle nieuwtjes

Nieuws - Minister Gosuin stelt de nieuwe omzendbrief "sociale clausules" voor

DE MINISTER VAN TEWERKSTELLING EN ECONOMIE HEEFT HET OVER DE OMZENDBRIEF DIE OP ZIJN VOORSTEL OP 31 JULI VAN DIT JAAR WERD GEPUBLICEERD, EN OVER HET DAADKRACHTIGE BELEID VAN HET GEWEST ROND HET OPNEMEN VAN SOCIALE CLAUSULES.


Mijnheer de minister, het Brussels Gewest heeft al heel wat wettelijke hefbomen om sociale clausules op te nemen in overheidsopdrachten. Wat brengt deze nieuwe omzendbrief nog extra bij in dat verband?

De ordonnantie van 2014 voorzag er aanvankelijk in de opname van sociale clausules te verplichten. Na het advies van de Raad van State, die oordeelde dat overheidsopdrachten een federale bevoegdheid zijn, maakte de wetgever er uiteindelijk enkel een mogelijkheid van. Daarom heb ik samen met de andere ondertekenende ministers beslist dat de omzendbrief verplicht zou worden voor de aanbesteders die onder ons toezicht vallen.
Tot op heden spraken we vooral van sociale inschakelingsclausules. We merkten evenwel dat het voor buitenlandse bedrijven te makkelijk was die verplichting te omzeilen: een buitenlandse werknemer kan zich gewoon bij Actiris inschrijven als werkzoekende om zich vervolgens door zijn bedrijf te laten "aanwerven". Daarom hebben we meer op opleiding willen inzetten. De sociale opleidingsclausule wordt benadrukt, en er bestaan veel systemen voor (alternerend leren, persoonlijk leertraject, enz.). De begunstigden zijn Brusselaars en de baten gaan naar lokale tewerkstelling.

Waarom voert het Brussels Gewest een zo daadkrachtig beleid met betrekking tot de sociale clausules in zijn overheidsopdrachten?

Het financiële volume van overheidsopdrachten is goed voor 16% van het bbp van de lidstaten. Dat is een niet te verwaarlozen economische hefboom. Tegelijk kampen onze werkzoekenden met het probleem van een lage scholing. 66% van de jongeren die een opleiding op de werkvloer volgen, vinden werk. De sociale clausules in overheidsopdrachten zijn bedoeld om meer werkzoekenden in een beroepssituatie te brengen en om van de gewestelijke overheidsbesturen opleidingsactoren te maken.


Waaruit bestaat deze nieuwe omzendbrief?

De nieuwe omzendbrief verplicht de aanbestedende overheden die onder het toezicht van de ondertekenende ministers vallen clausules op te nemen in de overheidsopdrachten voor werken boven de 750.000 euro en ook in dienstenopdrachten boven de drempelwaarden voor Europese bekendmaking en waarvan de uitvoeringstermijn meer dan 60 kalenderdagen bedraagt. Werkenopdrachten boven de 750.000 euro moeten niet langer verplicht een inschakelingsclausule omvatten, maar ze moeten een van de voorziene clausules, namelijk de opleidingsclausule, de clausule inzake uitbesteding aan de sociale economie, de flexibele clausule of de inschakelingsclausule bevatten als uitvoeringsvoorwaarde, of ze moet het voorbehouden van percelen of de hele opdracht aan ondernemingen uit de sociale economie bevatten als toelatingsvoorwaarde.
De omzendbrief stelt voor de eerste keer (in Brusselse teksten alvast) de flexibele clausule voor. Die laat de opdrachtnemer toe de sociale clausule te verwezenlijken hetzij via een aantal opleidingsuren, hetzij via een percentage uitbesteding aan de sociale inschakelingseconmie, hetzij via een combinatie van beide.


Wat hebt u voorzien als begeleidende maatregelen voor de uitvoering van de omzendbrief?

De omzendbrief is vanaf 1 januari 2019 van toepassing en ze gaat gepaard met een vademecum dat de typeclausules omschrijft. Momenteel zijn een hele reeks partneractoren de tekst aan het opstellen: Actiris, Bruxelles Formation, de sociale partners, enz. Er zullen te gepasten tijde opleidingen plaatsvinden voor de actoren van de overheidsopdrachten. De toezichthoudende ministers moeten waken over de implementering van de omzendbrief: de opdrachten die door de omzendbrief worden beoogd en die geen sociale clausule omvatten (behoudens een goede verantwoording) moeten eenvoudigweg geweigerd worden. Wat de boetes betreft waaraan de opdrachtnemers zich blootstellen die niet tegemoetkomen aan de verplichtingen opgelegd door de sociale clausules: daarover mogen de aanbestedende overheden beslissen en ze moeten berekend worden naar rato van het percentage niet-uitvoering.
Over twee jaar vindt een evaluatie plaats. Het doel dat we hiermee nastreven, is eenvoudig: dat elke betrokken overheidsopdracht sociale clausules bevat en dat de sociale clausules volledig uitgevoerd zouden worden.