Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Alle nieuwtjes

Eerste editie van de speciale Brusselse newsletter m.b.t. de sociale clausules!

We stellen u met veel plezier de eerste editie voor van de speciale Brusselse newsletter m.b.t. de sociale clausules!
Deze newsletter is gericht aan de Brusselse aanbestedende overheden en wil zowel een promotietool zijn voor de opname van sociale clausules in de openbare aanbestedingen als een plaats waar expertise wordt verzameld en gedeeld. Op die manier kan het toepassingsbereik van deze expertise worden uitgebreid.

Dit initiatief kadert in een reeks van door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevraagde voorzieningen en tools (oprichting in 2013 van de Coördinatiecel voor sociale clausules bij Actiris, publicatie in april 2014 van het vademecum “Openbare aanbestedingen en sociale clausules. Een positieve zaak voor de Brusselse opdrachtgevers” en lancering in december 2014 van de website www.clausesocialebruxelles.be), als aanvulling op de omzendbrief van 4 oktober 2012 betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten. Deze omzendbrief dient ter aansporing en bevat de richtlijnen en de belangrijkste elementen voor een beleid dat een betere inzetbaarheid van de werkzoekenden in het gewest wil ondersteunen door sociale clausules in de openbare aanbestedingen te hanteren. Deze sociale clausules beogen een inspanning op het vlak van opleiding en socioprofessionele inschakeling via een rechtstreekse ervaring op de werkvloer of het concreet verrichten van diensten.

In deze newsletter zal u doorheen de verschillende rubrieken toegang krijgen tot juridische informatie. U zal tevens het volgende kunnen ontdekken: partners die op één of andere manier betrokken zijn bij het proces van de sociale clausule, voorbeelden van goede praktijken die aanbestedende overheden reeds hebben ervaren, presentaties van ondernemingen uit de sociale economie waardoor u op een zeer concrete manier kennis zal kunnen maken met deze alternatieve manier om de economische activiteit als accelerator van de maatschappelijke mobiliteit te beschouwen, artikels m.b.t. de actualiteit enz.

De artikels in de newsletter verwijzen u door naar de website www.clausesocialebruxelles.be. Deze website werd eveneens ontworpen als een aanvulling bij het vademecum “Openbare aanbestedingen en sociale clausules. Een positieve zaak voor Brusselse opdrachtgevers”. Hier vindt u ondermeer een hele reeks te downloaden publicaties en standaarddocumenten zoals een aanwezigheidslijst voor de opvolging van de stagiairs die op de werkvloer worden opgeleid, een attest van goede uitvoering van de sociale clausules, formules die u in de openbare aanbestedingen kan overnemen enz.

In deze eerste editie ontmoet u uw voornaamste bondgenoot bij uw ontdekking van de sociale clausule en de begeleiding bij de technische aspecten van de integratie ervan in uw openbare aanbestedingen, namelijk de Coördinatiecel voor sociale clausules bij Actiris. Een juridisch artikel over de nieuwe Brusselse ordonnantie van juni 2014 onderstreept het potentieel, maar ook de moeilijkheden van de sociale clausules. De gemeente Anderlecht doet haar verhaal over een positieve ervaring m.b.t. de integratie van een sociale clausule in één van haar openbare aanbestedingen en twee sociale ondernemingen stellen zich aan u voor. Ten slotte zullen we het hebben over de nieuwe Europese richtlijn voor de openbare aanbestedingen van 26 februari 2014 en over de sociale gevolgen van deze richtlijn.

Deze tool wil evolutief zijn en hoopt zo goed mogelijk aan uw behoeften te voldoen. We staan dus open voor uw feedback en verwachtingen!

Laurence Plumier et Jean-Luc Bodson, SAW-B asbl