Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Goede praktijken

Goede praktijken - Een opleidingsclausule in Etterbeek

IN DE GEMEENTE ETTERBEEK WERD EEN AANBESTEDING VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT HET BEHEER VAN KEUKENS BIJ DE UITVOERING GEKOPPELD AAN EEN SOCIALE CLAUSULE OPLEIDING.
DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DEZE AANBESTEDING, ERIC GIACONIA, LEGT UIT HOE DIT IN ZIJN WERK IS GEGAAN.


Het voorwerp van de opdracht: Overheidsopdracht voor aanneming van diensten met als voorwerp het ’beheer van de gemeentelijke schoolkeukens en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" voor de periode mei 2014 – mei 2019 (60 maanden).
Aanbestedende overheid: Gemeente Etterbeek
Het toe te kennen bedrag: € 1 538 669,50
De gunningswijze: Algemene offerteaanvraag
De clausule: Sociale opleidingsclausule – Conform artikel 40 van de wet op de overheidsopdrachten gaat deze overheidsopdracht gepaard met een sociale clausule in de vorm van een uitvoeringsvoorwaarde, namelijk het opleiden van een kwetsbare persoon op de arbeidsmarkt, a rato van zes maanden per jaar, in het kader van een instapstage in de onderneming (IS), en dit voor de volledige duur van de overheidsopdracht. Deze stage betreft de opleiding voor de volgende beroepen: hulpkok, keukenhulp of medewerker grootkeuken.Controle op de naleving van de clausule

De uitvoering van de verplichte sociale clausule werd nauwgezet opgevolgd en gecontroleerd door de aanbestedende overheid.

Na zes maanden van activiteit had de aanbestedende overheid nog steeds de elementen niet ontvangen die de naleving van de aangegane verbintenissen moesten staven enerzijds (waaronder het pedagogisch programma) en de evaluatie van de uitvoering ervan anderzijds. De opdrachtnemer werd dus aangespoord dit in orde te brengen en Actiris heeft de kwestie onder de aandacht gebracht.

Tijdens gesprekken is gebleken dat de opdrachtnemer zijn verbintenis in de uitvoering van de clausule had onderschat. In dit geval bestonden zijn "potentieel" en bedrijfsbeleid inzake permanente vorming hooguit uit blijken van goede wil, maar ze beantwoordden allerminst aan de uitvoeringsvoorwaarden van de opgelegde sociale clausule. Er werden twee stagiairs opgenomen in de onderneming, conform het bestek.

Oorspronkelijk was gepland dat de coördinatrice Sociale Clausules van Actiris, een vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid en een vertegenwoordiger van de onderneming om de twee maanden een ontmoeting zouden hebben met de stagiairs om de balans op te maken van hun ervaring en om vervolgmogelijkheden voor te stellen.

Deze afspraak bleek bijzonder "zwaar" op organisatorisch vlak. Daarom werd afgesproken om twee keer per jaar de "balans" op te maken.Attest van goede uitvoering en sancties

De aanbestedende overheid heeft de opdrachtnemer een proces-verbaal gestuurd wegens niet-uitvoering van de opdracht, conform artikel 44 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, evenals een ingebrekestelling.

Er zijn geen sancties opgelegd aangezien de opdrachtnemer heeft gewerkt aan het uitvoeren van de naleving van de sociale clausules door over te gaan tot de tenlasteneming van twee stagiairs in opleiding in april 2015.


Evaluatie van de clausule

Hoewel relevant en goed gericht, bleek de clausule moeilijk uit te voeren, vooral wat de opvolging betreft. Het is inderdaad moeilijk voor een opdrachtnemer om naast de uitvoering van de opdracht op zich, ook een "stagiair" aan te werven in het kader van een instapstage (waarbij de beschikbaarheid van de stagiair op de arbeidsmarkt seizoensgebonden is en afhangt van de schoolperiodes). Anderzijds zouden de communicatiekanalen en de synergie met de verschillende partners (Actiris, Forem, Bruxelles Formation enz.) en de aanbestedende overheid moeten worden versterkt en proactiever worden.

Om de resultaten van de uitvoering van de clausule beter in te schatten, te bewaken en te evalueren, zouden ook de vertegenwoordigers van de diensten HRM-Opleiding van de verschillende spelers bij het proces moeten worden betrokken (tijdens de tussentijdse opvolgingen).