Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Goede praktijken

Goede praktijken: De toepassing van de sociale-inschakelingsclausule door de onderneming Jacques Delens

DE HEER DAMIEN MAGERAT, GEDELEGEERD BESTUURDER BIJ HET BEDRIJF JACQUES DELENS, BEZIET DE SOCIALE CLAUSULE VANUIT HET STANDPUNT VAN DE HOOFDAANNEMER.


Mijnheer Magerat, u bent gedelegeerd bestuurder bij Jacques Delens. Kunt u ons beschrijven hoe bij Jacques Delens de verplichte sociale-inschakelingsclausule wordt opgevat?

Momenteel vertegenwoordigen de opdrachten waar deze clausule betrekking op heeft ongeveer 20% van de werven die we via een overheidsopdracht verkrijgen. Bij Jacques Delens hebben we deze verplichting onmiddellijk beschouwd als een buitenkans voor onze onderneming, voor de begunstigde van de clausule, maar ook in bredere zin voor onze hele sector. We zijn bovendien partner van een project van de Ecole des Arts et Métiers waarbij we stagiairs tewerkstellen om zo de opleiding in de vakken uit de bouwsector te ondersteunen.

Dit gezegd zijnde stellen we vast dat de clausule veel nuttiger zou kunnen zijn indien ze beter zou zijn afgestemd op de specifieke eisen van de werf. Wanneer de opgelegde inschakelingsgraad te hoog is voor sommige opdrachten kan het gebeuren dat we verplicht zijn om de uitvoering van de clausule aan een van onze partners toe te vertrouwen, afhankelijk van de aanbesteedde percelen vaoorafwerkingswerkzaamheden. We doen dit liever niet, omdat we vinden dat we zelf moeten nagaan wat de beste voorwaarden voor de omkadering zijn opdat de aanwerving zowel voor de stagiair als voor de onderneming een meerwaarde zou betekenen. Het lijkt ons beter dat het aantal te presteren dagen voor de clausule in samenspraak met de partneronderneming zou worden berekend, in verhouding met het werkelijk aantal door de aannemende onderneming gepresteerde dagen, in functie van zijn corebusiness en het aantal werkkrachten op de werf.


Hoe organiseert u de omkadering waarover u het heeft?

De HR-verantwoordelijke voor arbeiders bespreekt met de projectleider het door de opdrachtgever opgelegde aantal te presteren dagen en doet een aanvraag bij Actiris om kandidaten voor te stellen. Daarna wordt een team samengesteld. Dit team wordt vooral gekozen op basis van zijn capaciteit om een begunstigde van de clausule op te nemen, iets wat ook afhangt van de persoonlijkheid van de teammanager. Wij waken ervoor dat de stagiair niet zondermeer in een ploeg wordt gedropt, maar in en structuur terecht komt die overeenkomt met de opleiding die hij heeft gevolgd. Hij wordt niet direct aan het werk gezet op productieve taken, maar in het begin toegevoegd aan een team als gespecialiseerde handlanger. Wij zorgen ervoor dat hij in ene leersituatie terecht komt en dat zijn werk wordt gewaardeerd.

Hoe evalueert u het concrete effect van de clausule?

Dat hangt een beetje af van waar de aangeworven persoon van start gaat en van zijn motivatie. Het slaagpercentage ligt rond de 20%. Een geslaagde ervaring is voor ons iemand die blijk geeft van dynamisme en wilskracht en die tevreden is over zijn inschakelingservaring. We stellen op onze werven helaas vast dat we een ingeschakelde persoon soms voor het eind van de werf moeten vervangen. De afgelopen vijf jaar hebben wij negen contracten van onbepaalde duur afgesloten met mensen die via sociale clausules te werk waren gesteld.


Maken de formaliteiten voor een aanwerving of heraanwerving in het kader van de verplichte clausule de uitvoering van de opdracht moeilijker?

Helemaal niet. Het partnership met Actiris is immers zéér efficiënt. De procedure voor de terbeschikkingstelling van het inschakelingspersoneel verloopt vlot en is zeer reactief. Indien iemand niet geschikt is, wordt hij gewoonweg vervangen voor zijn tijdelijk contract afloopt. Daar hebben we nooit moeilijkheden mee gehad.
Hoe staat u tegenover de controle van de toepassing van de sociale clausule door de aanbestedende overheid?

We zijn schijnbaar goede leerlingen: wij geven simpelweg op verzoek van de opdrachtgever het aantal gepresteerde dagen op. Dat is blijkbaar voldoende, want het aantal controles dat wij krijgen is erg laag. Zo hebben we een twee jaar lopende werf met acht inschakelingspersonen gehad, die geen aanzienlijke controles heeft gehad.

We vragen ook steeds het attest van goede uitvoering, waar bij de inschrijving steeds vaker naar wordt gevraagd.