Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Goede praktijken

Goede praktijken – Atrium.Brussels en hun beleid van duurzame aankopen

HET BEDRIJF CANELLE, BEGUNSTIGDE VAN EEN PERCEEL VAN EEN OPDRACHT OVERGEDRAGEN DOOR ATRIUM.BRUSSELS, VERWELKOMT DE INSPANNING VAN DE OPDRACHTGEVER WAT BETREFT DE BEGRIJPELIJKHEID VAN DE PROCEDURE VAN AANBESTEDING.

Atrium.Brussels, het resultaat van de recente fusie van 17 vzw’s verspreid over de Brusselse gemeenten, is het Gewestelijk Handelsagentschap van Brussel. Zijn opdracht is de hoofdstad aantrekkelijk te maken voor grote merken, handelaars en ambachtslieden. Atrium begeleidt de kandidaat-handelaars in de verwezenlijking van hun ideeën, van het concept tot hun vestiging in het Brussels Gewest.

Verplichting tot Duurzame Ontwikkeling

De ION gelooft in duurzame ontwikkeling en integreert dit dan ook in haar aankoopbeleid. Daarom ziet de verantwoordelijke van de aankoopdienst, Thomas Warens, zo veel mogelijk toe op de sociale meerwaarde en de lage ecologische impact van zijn opdrachten, via de integratie van gunningscriteria: "Er moet steeds een evenwicht worden gevonden tussen veeleisend zijn en tegelijk niet te restrictief en toch in gedachte houden dat realistisch gezien de prijs niet het enige maar toch een belangrijk criterium moet blijven."

Dankzij het feit dat de meeste opdrachten via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden gegund, is het mogelijk om vooraf een selectie te maken van de ondernemingen waarnaar de offerteaanvraag zal worden verstuurd en dus de bedrijven uit te kiezen die een positieve sociale en ecologische impact rechtvaardigen. Tegelijkertijd worden de leveranciers op progressieve wijze gesensibiliseerd via de valorisering van hun inspanningen m.b.t. de overgang naar duurzame ontwikkeling. De aankoopdienst, die zich bewust is van het zware redactiewerk van een offerte, is bovendien van mening dat het van meer respect voor de leveranciers getuigt wanneer men zich vóór de opdracht al richt tot de ondernemingen die echt kans maken om de opdracht binnen te halen. Gezien de bekommernis om de sociale impact van de opdrachten, neemt de redacteur ook een of twee sociale-economieondernemingen in zijn shortlist op.

Een toegankelijke opdracht

De onderneming Cannelle, een PIOW gevestigd in Schaarbeek en actief in de horecasector, heeft onlangs gereageerd op een projectoproep gelanceerd door Atrium. Het PIOW was bijzonder blij met de formulering van het bestek en de opvolging van hun offerte. De opdracht bleek in werkelijkheid zeer toegankelijk voor de sociale-economieonderneming hoewel het geen specifieke sociale clausule bevatte.
Het ging om een opdracht voor aanneming van diensten in een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met als doel het maken en leveren van fruitmanden, lunches, sandwiches, koude/warme buffetten en ontbijt. Normaal gezien zou Cannelle hier niet op hebben ingeschreven: de onderneming had niet de middelen voor de levering van ontbijt en was niet geïnteresseerd in de levering van fruitmanden. Maar aangezien de opdracht in vier percelen was opgedeeld, heeft de onderneming voor twee percelen die ze zeker kon uitvoeren, kunnen inschrijven. Cannelle heeft één van de twee percelen binnengehaald.

De gunningscriteria waren duidelijk: de prijs (op gedetailleerde wijze verantwoorden), de uitvoerings- en leveringstermijn en de verscheidenheid en duurzaamheid van de aangeboden producten. Dit derde criterium was bijzonder interessant voor het PIOW gelet op het feit dat het al goede vooruitgang had geboekt wat de duurzame ontwikkeling betreft.

In de technische kenmerken was elk perceel in detail uitgewerkt, met vermelding van de producten waaraan de voorkeur moest worden gegeven en de te vermijden producten in functie van hun impact op de gezondheid en op het leefmilieu. De inschrijver had zo een zeer duidelijk beeld van waartoe hij zich verbond.

Een ander positief element volgens Cannelle is ook de redactie van de gunningsbrief. Het gebeurt immers dat men veel tijd in de redactie van een offerte steekt en dat hier niet eens een antwoord op komt. Vaak wordt de weigering niet gemotiveerd. In dit geval heeft de aanbestedende overheid de moeite genomen om voor de vier percelen een vergelijkende tabel op te stellen met de scores van elke inschrijver ten opzichte van de vermelde gunningscriteria. De gunning van elk perceel was bijgevolg volledig transparant. Het was ook interessant om zich te kunnen evalueren ten opzichte van zijn concurrenten. Cannelle heeft zo kunnen vaststellen dat de prijs die het vroeg voor de levering, in zijn nadeel was ten opzichte van de concurrenten.

De onderneming Cannelle heeft moeite gehad met de zeer korte termijn voor de indiening van de offertes, alsook met de snelheid van de terbeschikkingstelling van de opdrachtnemer na betekening van de opdracht: een eerste groot evenement stond immers 2 weken na de gunning gepland. Dit vroeg om een grote organisatorische inspanning hoewel de planning al zwaar was. Door de vlotte contacten met de operationele coördinatrice van het evenement binnen Atrium kon deze eerste opdracht toch perfect worden uitgevoerd.

Opdracht verdelen in percelen, goede prospectie voorafgaand aan de opdracht, toevoeging van duurzame criteria, duidelijk bestek, transparante gunningbrief, positieve dialoog met de operationele verantwoordelijke na de opdracht ... Dit zijn allemaal aandachtspunten waardoor de overheidsopdrachten kansen bieden op vruchtbare samenwerkingsmogelijkheden met sociale-economieondernemingen.