Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Goede praktijken

Goede praktijken - A C H Construct

A C H, EEN ALGEMENE BOUWONDERNEMING DIE SINDS VELE JAREN IN BRUSSEL GEVESTIGD IS, HEEFT HEEL WAT ERVARING MET DE SOCIALE INSCHAKELINGSCLAUSULE. DHR. LESKENS, EEN VAN DE BESTUURDERS VAN DE FIRMA, MAAKT DE BALANS OP.


Mijnheer Leskens, wat is A C H ?

A C H is een algemene bouwonderneming met twee exploitatiesites: A C H Construct in Bon-Villers en A C H Build in Brussel. Ze zag het daglicht in 1972 onder de naam SINTRA. Destijds was ze gespecialiseerd in prefab beton, maar ze diversifieerde sindsdien haar activiteiten en omvat nu onder andere de restauratie van beschermd erfgoed en de bouw/renovatie van gemeentelijke zwembaden.
Sinds de publicatie van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 1999 houdende oplegging van sociale clausules bij overheidsopdrachten konden we bouwwerven uitvoeren waarbij investeringen van openbaar belang kwamen kijken die onder deze maatregel vielen.


Als firma die inschrijft op talrijke grootschalige overheidsopdrachten, hoe ziet u de toepassing van de sociale inschakelingsclausule concreet verlopen?

Zodra de opdracht is gegund, nemen we contact op met de Pool Sociale Clausules van Actiris. We laten hen weten welk profiel we zoeken, en zij bezorgen ons kandidaten.
Aangezien A C H zelf enkel de ruwbouwwerken uitvoert (de rest verloopt in onderaanneming) willen we dat de kandidaten een basiskwalificatie bezitten inzake ruwbouwberoepen.
De kandidaten worden rechtstreeks naar de bouwwerf gestuurd, want de werfleider is het best geplaatst om te bepalen of ze de nodige competenties hebben. Als ze niet geschikt zijn, nemen we hen niet aan, om geen achterstand op te lopen, want het gaat om bezoldigd personeel.
De onthaalprocedure voor de begunstigden van de sociale clausule verschilt niet van die van de andere arbeiders: toegang tot de preventieadviseur, onthaalbrochure, veiligheidsinfo, vormingsplan, enz. Ze worden volledig in het team opgenomen en ze krijgen dezelfde opleidingen (VCA, werken in een gondel, enz.). Ze verlaten ons met meer competenties dan wanneer ze bij ons toekomen. We nemen hen ernstig, net als elke andere arbeider.
We hebben er altijd op toegezien onze verplichtingen inzake sociale clausules zo goed mogelijk na te komen, en hebben nooit een boete gekregen! Soms ontbreekt er een maand omdat de begunstigde ziek werd en zijn ziektedagen niet meegerekend worden. Meteen geraken we niet aan het opgelegde aantal dagen. Maar als je goede wil toont en toelichting geeft, is er een tolerantiemarge.
Ik geef een concreet voorbeeld. We restaureerden een school in Schaarbeek. Het bestek legde 1187 dagen op die via de sociale clausule op de werf gepresteerd moesten worden. Dan moet je vooraf bepalen hoeveel sociale clausulewerknemers je zult onthalen. Gedurende de twee jaar die de werf zal duren moet je drie personen in dienst nemen met een contract van bepaalde duur van zes maanden, dat drie keer vernieuwd kan worden. Het is jammer dat je dan afscheid moet nemen van die arbeiders die uiteindelijk tot het team zijn gaan behoren.


Welke balans maakt u op van deze maatregel?

Helaas, en dat is een beetje het pijnpunt van dit systeem, hebben we nooit een contract van bepaalde duur voor een sociale clausulewerknemer kunnen omzetten in een contract van onbepaalde duur, ook al zijn we al talrijke interessante profielen tegengekomen. Hoewel A C H de eigen arbeiders op de payroll kon behouden en de omvang van het bedrijf stabiel blijft, is er geen nood aan indienstnemingen op lange termijn. We verheugen ons in het algemeen evenwel over de zeer goede wil bij de begunstigden van de sociale clausule.
We hebben onlangs via de sociale clausule een arbeider van 29 jaar in dienst genomen die in zijn cv als beroepservaring drie eerdere indienstnemingen via sociale clausules vermeldt. Deze personen botsen duidelijk op een reëel probleem om vast werk te vinden, zelfs na meerdere goede ervaringen. Ongetwijfeld wordt dit fenomeen in de hand gewerkt door de onmogelijkheid om een begunstigde van sociale clausules automatisch mee te nemen naar een volgende opdracht.


Waarop wil u degenen die sociale clausules voor bestekken opstellen wijzen?

Het is heel belangrijk dat de clausule goed afgewogen wordt, rekening houdend met de complexiteit en de technische aard van een bouwwerf. In dat verband zijn we in de problemen gekomen bij de restauratie van een kerk in 2007. Er waren te veel sociale clausules om ze geheel en al te kunnen verwezenlijken, te meer omdat het ging om een opdracht in categorie D24, heel specifiek en technisch, waarvoor hooggekwalificeerd personeel nodig is. Er werden twee personen in dienst genomen, niet meer, anders hadden we intern personeel op de werkloosheid moeten zetten. De aanbestedende overheid stelde zich gelukkig soepel op.
Als u het systeem zou kunnen verbeteren, wat zou u voorstellen?

In de sociale clausules spreekt men van gepresteerde dagen, maar de betaalde feestdagen, de compensatierustdagen en de ziekteverloven worden niet meegeteld, terwijl die wel uitbetaald moeten worden. Dat lijkt ons niet normaal.
We hebben onlangs opdrachten meegemaakt waarbij het geen enkel nut had iemand via een tijdelijk contract in dienst te nemen omdat de bouwwerf volledig aan een onderaannemer werd uitbesteed, en in dat geval is het moeilijk om iemand te integreren. We hebben dan maar een jonge ingenieur en een bachelor bouw in dienst genomen, om de werfleider en de projectbeheerder bij te staan. Dat vraagt veel begeleiding want zo’n profielen hebben geen of zeer weinig werfondervinding, maar het was een uitstekende ervaring, zowel voor die jongeren als voor ons. Pas afgestudeerden botsen vaak op het gebrek aan werkervaring wanneer ze zich op de arbeidsmarkt begeven. Wanneer ze bij ons vertrekken, hebben ze tenminste al een jaar echte ervaring die ze in hun cv te gelde kunnen maken.
Dat overtuigt ons ervan dat het interessanter zou zijn om sociale clausulejongeren in dienst te nemen via een IBO (individuele beroepsopleiding). Die jongeren zouden dan een mooi loon krijgen, en tegelijk niet te veel kosten aan de bedrijven.