Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Goede praktijken

Goede Praktijken – De Gemeente Evere

DE GEMEENTE EVERE VOERT EEN DAADKRACHTIG BELEID OM HAAR OVERHEIDSOPDRACHTEN TOEGANKELIJK TE MAKEN VOOR ONDERNEMINGEN UIT DE SOCIALE INSCHAKELINGSECONOMIE.


Martine Draps, u bent verantwoordelijk voor de cel Overheidsopdrachten bij de gemeente Evere. Uw gemeente staat positief tegenover de opname van sociale clausules in uw bestekken.

Ja, onze dienst krijgt voor die aanpak veel steun van het Schepencollege. De Pool Sociale Clausules (Actiris en SAW-B) organiseerde bijvoorbeeld onlangs een opleiding in de raadszaal van het gemeentebestuur van Evere. Het Schepencollege stelde het lokaal gratis ter beschikking om de verspreiding van de praktijk van sociale clausules in Brussel te ondersteunen. In de huurovereenkomst werd afgesproken dat de dienst Overheidsopdrachten van de gemeente in ruil zijn inspanningen zou opvoeren voor het invoeren van een systematisch beleid voor de opname van sociale clausules in de opdrachten die de Gemeente gunt.

Net als elke gemeente zijn we verplicht een sociale inschakelingsclausule op te nemen in al onze overheidsopdrachten voor werken die voor meer dan 750.000 euro worden gesubsidieerd. Naast die door het Brussels Gewest opgelegde verplichting voeren we een daadkrachtig beleid om onze overheidsopdrachten toegankelijk te maken voor ondernemingen uit de sociale inschakelingseconomie.

Enkele jaren geleden beheerde ik de overheidsopdrachten voor wegen en werken bij de gemeente Vorst. We testten er het voorbehouden van opdrachten voor wegenwerken aan beschutte werkplaatsen (BW’s). Die opdracht moest opnieuw gepubliceerd worden omdat niemand zich inschreef: de BW’s beschikten niet over de vereiste erkenning voor de desbetreffende categorie. Gesterkt door die ervaring zoek ik sindsdien de meest geschikte manier om onze opdrachten toegankelijk te maken voor BW’s en ze tegelijk open te houden voor mededinging.

Een beslissing van het Schepencollege van Evere bepaalt dat alle overheidsopdrachten die de gemeente publiceert geanalyseerd worden in het licht van de relevantie om er een sociale clausule in op te nemen. Het analyseren van de noden voordat aan het redigeren van het bestek wordt begonnen, zou systematisch de volgende vraag moeten omvatten: leent de opdracht zich tot het opnemen van sociale clausules, tot het voorbehouden van de opdracht, tot opdeling in percelen, tot het voorbehouden van percelen, tot het versturen van het bestek naar ondernemingen uit de sociale economie bij onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking, enz.?


Welk beleid voert u om uw overheidsopdrachten toegankelijker te maken voor ondernemingen uit de sociale inschakelingseconomie?

We verkiezen vooral twee middelen: het opdelen in percelen en het systematisch opnemen van ondernemingen uit de sociale economie in onze shortlists. We streven ernaar onze aanpak te stroomlijnen naargelang van het soort opdracht.

Voor wegenopdrachten beperken we ons tot de inschakelingsclausule, aangezien de ondernemingen uit de sociale inschakelingseconomie de vakbekwaamheid tot op heden nog te weinig beheersen.

Gelet op het grote aantal erg bekwame operatoren uit de sociale economie in die sector, worden onze drukopdrachten in percelen opgedeeld en onze shortlist omvat altijd minstens één onderneming uit de sociale economie.Over onze opdrachten voor het onderhoud van groene ruimten denken we na. We gaan het voorbehouden van percelen testen als de ervaring met het onderhoud van ons groendak door een BW voldoening schenkt.

De vraag stelt zich nog niet voor cateringopdrachten omdat die geregeld zijn via een overeenkomst, en evenmin voor onze schoonmaakdiensten omdat we daarvoor ons eigen interne personeel inzetten.

Voor de opdrachten voor aanneming van werken denken we na over alternatieven voor de inschakelingsclausule bij bedragen onder de 750.000 euro. De denkoefening is aan de gang.

In ieder geval consulteren we regelmatig de online gids van de ondernemingen uit de sociale inschakelingseconomie op de website van SAW-B, om voor elke opdracht na te gaan of het mogelijk is een onderneming uit de sociale inschakelingseconomie te raadplegen.


Kunt u ons meer vertellen over uw ervaring met het opdelen in percelen?

De nieuwe wet op de overheidsopdrachten, die voortvloeit op de omzetting van de laatste Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten, is gunstig voor het openstellen van opdrachten voor ondernemingen uit de sociale inschakelingseconomie, onder andere doordat ze voorrang geeft aan het opdelen in percelen.

Vorig jaar publiceerden we onder meer onze drukopdracht voor "samenstelling en druk van het gemeenteblad en ander drukwerk" voor het jaar 2016. De opdracht werd gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met een geraamd bedrag rond de 45.000 euro.

We besloten om die opdracht in vier percelen op te delen: een perceel voor de samenstelling en druk van het gemeenteblad, een perceel voor al ons "andere" drukwerk, een perceel voor de levering van onze voorgedrukte enveloppen en papierwaren, en een laatste perceel voor de boekjes met zelfdoorschrijvend papier.

We hebben niet een of meerdere percelen voorbehouden maar we hebben erover gewaakt bij de vijf geraadpleegde ondernemingen één BW op te nemen. De BW Manufast diende een offerte in voor de drie laatste percelen en haalde ze binnen.

We zijn van plan onze opdracht voor het onderhoud van de groene ruimtes in percelen op te delen om zo een perceel af te scheiden voor het onderhoud van ons groendak, want we weten dat er BW’s zijn die over die bekwaamheid beschikken. Het wordt een test. Als die succesvol blijkt, zullen we meer percelen creëren en zullen we er hier en daar voorbehouden voor ondernemingen uit de sociale inschakelingseconomie.


Tot slot, in welke richting denkt u dat de inspanningen in de toekomst moeten gaan?

Ik denk dat, in het bijzonder voor opdrachten voor aanneming van werken, de opvolging grondiger aangepakt kan worden. De technici op de bouwplaatsen zijn nog onvoldoende geschoold wat de controle betreft. Die kwestie wordt steeds prangender in de strijd tegen sociale dumping.