Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Focus op sociale ondernemingen

Focus op sociale ondernemingen - Casablanco en Casanovo

CASABLANCO, EEN PIOW GESPECIALISEERD IN ECOLOGISCH RENOVEREN, MELDT DE GEBOORTE VAN DE INSCHAKELINGSONDERNEMING CASANOVO.

Mijnheer Dehon, u bent de directeur van de bedrijven Casablanco en Casanovo. Met welk doel voor ogen werden deze ondernemingen uit de sociale economie opgericht?

Casablanco is een [http://www.socialeeconomie.be/brussels-hoofdstedelijk-gewest](PIOW) in de bouwsector, en om precies te zijn in de ecobouw. Het ontstond in 1999 uit de samensmelting van twee vzw’s en stelde zich tot doel jobkansen te creëren voor jongeren en tegelijk te ijveren voor stadsvernieuwing, in het bijzonder in achtergestelde wijken.

Vandaag zijn onze werknemers veeleer nieuwkomers die gezinshoofden zijn. De gemiddelde leeftijd van ons doelpubliek ligt achteraan in de dertig. Op jongere werknemers mikken we vooral via het "Doorstromingsprogramma" (DSP).
Het doel dat we nastreven, is aan die personen een overgang naar vast werk te bieden, door hen de kans op een beroepservaring te bieden via de systemen van het DSP en Artikel 60.

Voor een klein deel slagen we daarin via interne mobiliteit: het gebeurt soms dat arbeiders die we met een tijdelijk statuut in dienst nemen een betrekking als teamleider krijgen. De inschakelingsonderneming Casanovo, opgericht in 2016, stelt momenteel 14 arbeiders te werk die van ons PIOW komen.

Gemiddeld vinden 7 op de 10 personen een plaats op de arbeidsmarkt na hun passage bij Casablanco, meestal in de bouwsector. We onthalen een dertigtal nieuwe medewerkers per jaar, wat maakt dat er altijd 46 arbeiders aanwezig zijn. Zij worden opgeleid voor een veelzijdig takenpakket waardoor er zo veel mogelijk deuren voor hen openstaan.

De coöperatieve Casanovo zag dus enkele maanden geleden het daglicht...

Inderdaad. We concretiseerden ons lang gekoesterde plan om een inschakelingsonderneming op poten te zetten waar een deel van de werknemers van het PIOW op het eind van hun contract terecht kunnen.

Een inschakelingsonderneming is, in tegenstelling tot een PIOW, geen vzw en beschikt niet over dezelfde mogelijkheden inzake overheidsfinanciering. Op commercieel vlak daarentegen zijn er veel meer mogelijkheden dan bij een PIOW, dat in de eerste plaats focust op de opleiding van de personen die een inschakelingstraject via werk volgen.

Casanovo schept dus lokaal en duurzaam werk voor personen die een doorstromingservaring achter de rug hebben. Omdat alle werknemers van Casanovo afkomstig zijn van Casablanco kennen we ons personeel heel goed. Dat laat ons toe om de opleiding en de professionalisering van onze arbeiders op te drijven naargelang hun specifieke vaardigheden.

Welke vaardigheden kunnen uw ondernemingen ten dienste stellen van openbare inkopers?

Casablanco en Casanovo zijn twee erkende algemene aannemingsbedrijven die vergelijkbare diensten aanbieden in de sector van de ecologische renovatie. Het voornaamste verschil is dat een van beide zich focust op de opleidingsbehoeften van zijn werknemers en dat de andere veeleer gericht is op de rentabiliteit van zijn werven.

We beheersen alle domeinen: afbraak, bijzondere technieken, afwerking, isolatie van de achtergevel, enz. Daarnaast hebben we enorm gewerkt aan de technieken in verband met de energieprestatie van de gebouwen. Sinds 2008 leveren we bijzondere inspanningen rond opleidingen inzake thermische isolatie, luchtdichtheid, enz. We volgen opleidingen bij Isoproc en werken samen met het Brussels Referentiecentrum voor de Bouwsector (BRC). Bovendien werken we voor dakrenovaties enkel met ecologische producten.

Tot slot hebben we, in samenwerking met een specialist in akoestiek, erkende competenties ontwikkeld inzake akoestische isolatie. We hebben onder andere een eengezinswoning voor een particulier aangepakt: de externe akoestiekexpert vertelde ons dat hij nooit een dergelijke akoestische prestatie heeft gezien!

Algemeen beschouwd streven we ernaar even georganiseerd te werk te gaan als eender welk bouwbedrijf, om zo even hoge eisen te kunnen nakomen. Globaal gezien kunnen we bogen op erg geslaagde realisaties en een hoogstaande afwerking.


Haalt u werven binnen via procedures voor overheidsopdrachten?

Ja, regelmatig!

Casablanco is erkend in klasse 1 als algemene aannemer en Casanovo zal een dossier indienen om erkend te worden in klasse 3.

Onlangs haalden we bijvoorbeeld een opdracht binnen voor de verwezenlijking van twee grote daken in Elsene, in het kader van een voorbehouden overheidsopdracht. Dergelijke werken deden we vroeger niet, uit veiligheidsredenen, maar we hebben zo onze competenties uitgebreid.

Overheidsopdrachten blijven belangrijk voor ons, omdat het grotere en interessantere werven zijn, ook als zijn ze minder rendabel. Qua beheer is het voor ons makkelijker enkele grote werven te beheren dan een hele hoop kleintjes. We coördineren graag bouwwerven.

Voor ons is elk project boven de 100.000 euro goed nieuws. Onze eenheidsprijzen liggen vaak iets boven de marktprijs maar wij passen geen supplementen toe, we blijven bij de initiële prijs. Op het eind van de rekening zijn we dus minder duur. Het is een gemak te werken met een bedrijf als het onze omdat we een andere bedrijfscultuur hebben.

Welke tips zou u geven aan een openbare inkoper die met u zou willen samenwerken?

Wij winnen zelfs opdrachten wanneer die openstaan voor mededinging. Maar als de opdracht voorbehouden wordt voor ondernemingen uit de sociale economie zal ik veel aandachtiger zijn om de ingediende offerte te verzorgen, om de aanbestedende overheid niet in de problemen te brengen.

Ik zou de inkopers aanraden om na te denken over welk soort bouwwerf ze willen voorbehouden: is het realistisch om die werf uit te voeren met een onderneming uit de sociale economie? Wat is haar productiecapaciteit?

Op zijn minst moet men de planning lang op voorhand opstellen, want men weet dat het iets langer zal duren.

En waarom niet het rekruteringsbeleid opnemen bij de gunningscriteria? Wij creëren werk, en daarin zit onze meerwaarde. Wanneer overheidsgeld in de bouw of renovatie van een gebouw wordt gestoken, kan men door een beroep te doen op de sociale economie de investering maximaal doen renderen door lokale tewerkstelling te bevorderen en bijgevolg ook de socio-professionele inschakeling van kansarme Brusselaars op de arbeidsmarkt.