Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

En elders?

En elders – Rennes heeft voortaan een richtplan voor verantwoorde overheidsaankopen

DE STAD RENNES BESCHIKT SINDS MEI 2018 OVER EEN RICHTPLAN VOOR HET BEVORDEREN VAN VERANTWOORDE OVERHEIDSAANKOPEN. TEGEN 2020 MOET 80% VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN DE GROOTSTAD MILIEU- OF SOCIALE ELEMENTEN OMVATTEN.


Tekst van Matthieu Theurier, vicevoorzitter van Rennes Métropole en verantwoordelijke voor ESS (de groepering van de sociale en solidaire economie aldaar) alsook medevoorzitter van de ecologistenfractie in de gemeenteraad van Rennes,
en Nadège Noisette, verkozene voor de ecologisten in Rennes, adjunct-verantwoordelijke voor de aankopen


Bij de stad Rennes en het grootstedelijk gebied Rennes (Rennes Métropole), die samen goed zijn voor 150 à 200 miljoen openbare aankopen per jaar, worden overheidsbestellingen al sinds vele jaren gehanteerd als een wezenlijke hefboom voor territoriale ontwikkeling: door kleine en middelgrote ondernemingen, inschakelingsbedrijven of firma’s die personen met een handicap tewerkstellen vlottere toegang te bieden tot haar overheidsopdrachten, kiest de stad Rennes ervoor om bedrijven te ondersteunen die op hun beurt bijdragen aan een duurzame en solidaire ontwikkeling ter plaatse.
Een daadkrachtig beleid


In Frankrijk verplicht de wet betreffende de sociale en solidaire economie van juli 2014 de plaatselijke besturen ertoe een "richtplan voor het bevorderen van sociaal verantwoorde overheidsaankopen" uit te werken wanneer hun jaarlijkse aankopen boven de 100 miljoen euro uitkomen. In augustus 2015 voegde de wet over de Energietransitie daar een milieudimensie aan toe. De stad Rennes is niet aan deze verplichting onderworpen want ze bereikt het jaarlijkse drempelbedrag niet. Toch heeft ze zich hiertoe geëngageerd, samen met het grootstedelijk gebied Rennes.
Samen streven de stad en het grootstedelijk gebied er immers al jaren naar om hun overheidsopdrachten duurzaam te maken, en het lijkt dan ook logisch een stap verder te zetten door zich te voorzien van dit nieuwe instrument, namelijk het richtplan voor de bevordering van verantwoorde overheidsaankopen.


De doelstelling bestaat erin dat 80% van de overheidsopdrachten tegen 2020 milieu- en/of sociale elementen omvatten. Het richtplan wil de huidige goede praktijken bestendigen en er nieuwe ontwikkelen, zodat de stad in staat is steeds duurzamer aankopen te verwezenlijken en, in fine, de tewerkstelling naar het lokale niveau te verschuiven en er stevig te verankeren.
Rennes, pionier op het vlak van duurzame overheidsaankopen


Sinds 2014 deelt de stad immers haar overheidsopdrachten in percelen op, behoudt ze opdrachten voor aan ondernemingen die personen die personen met een handicap tewerkstellen, hanteert ze sociale clausules, en engageert ze zich voor biovoeding en eerlijke handel. Met de oprichting van de aankoopcentrale REGATE optimaliseren de stad Rennes, het grootstedelijk gebied Rennes en de gemeenten die er lid van zijn hun overheidsaankopen onder andere door ze samen te voegen, met het oog op duurzame en economische ontwikkeling.


De stad Rennes en Rennes Métropole waren ook pioniers in de toepassing van de sociale clausules. Ze deden dat via het éénloket "Atout Clauses", waardoor men in overheidsbestellingen inschakelingsuren kon opnemen voor personen die moeilijk aan een job geraken.

1 richtplan, 8 fiches, voorrang voor de inschakeling van personen die moeilijk aan een job geraken


Het richtplan bestaat uit 8 actiefiches die elk doelstellingen omvatten op lange of kortere termijn, alsook indicatoren om de evolutie op te volgen en de middelen om de doelstellingen te bereiken.


Een van de meest in het oog springende fiches beoogt de inschakeling van personen die moeilijk werk vinden. Een van de manieren om die doelstelling te bereiken is om tegen 2020 vijf procent van de opdrachten te sluiten met ondernemingen die personen met een handicap tewerkstellen (het equivalent van beschutte werkplaatsen in België) en/of met inschakelingsondernemingen. Als middel om dit te bereiken werd gekozen voor het ter beschikking stellen van een overzicht van structuren, "Handicap et Insertion", en het inschatten van de relevantie om de opdracht voor te behouden voor de sociale inschakelingseconomie of om een sociale clausule op te nemen, via een sourcingaanpak voordat de opdracht wordt uitgeschreven.


Een andere doelstelling is het verhogen van het aantal begunstigden van de sociale clausule, door het profiel van wie in aanmerking komt te diversifiëren, en door samen te werken met het Plan Emploi Quartier (buurttewerkstellingsplan) om zo het aantal begunstigden uit prioritaire wijken te verdubbelen.


Tot slot wil het systeem uiteraard ook tegemoetkomen aan de noden van de openbare aankopers via het aanbod Insertion/Handicap, onder andere door te communiceren over de planning van de aankopen om zo het aanbod voor de inschakelingsondernemingen beter te stroomlijnen.


Een tweede fiche beoogt meer in het bijzonder de toegang tot overheidsopdrachten voor de sociale inschakelingsondernemingen en sluit grotendeels aan bij de doelstellingen en middelen van de vorige fiche. De openbare aankopers worden in staat gesteld de sector van de sociale economie beter te kennen, de ondernemingen uit de sociale inschakelingseconomie krijgen betere toegang tot de opdrachten en leren de regelgevende bepalingen over de sociale economie beter benutten.
Opzetten van een netwerk van aankopers die gespecialiseerd zijn in duurzame ontwikkeling en die geboeid zijn door overheidsbestellingen; een doelstelling dat tegen 2020 minstens vijf procent van de opdrachten gegund worden aan ondernemingen die personen met een handicap tewerkstellen; systematisch sourcing toepassen, onder andere bij ondernemingen uit de lokale sociale en solidaire economie; of nog het gebruik van de globale kostprijs als criterium bij overheidsopdrachten, ... Door het richtplan voor de bevordering van verantwoorde aankopen aan te nemen, heeft Rennes bevestigd dat het resoluut wil gaan voor lokale economische ontwikkeling die rijkdom, jobs en solidariteit creëert en die een motor vormt voor de ecologische transitie. Op die manier verschaft de stad zichzelf de middelen om de tientallen miljoenen euro’s uit overheidsbestellingen op die doelstelling te richten.