Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

En elders?

En elders – Implementatie van de nieuwe Europese richtlijn in de Franse wet: een besluit ten gunste van de inschakeling

EEN BLIK OP DE IMPLEMENTATIE IN DE FRANSE WET VAN DE NIEUWE EUROPESE RICHTLIJN EN DE VERNIEUWINGEN DIE DIT OPENT VOOR EEN BETERE TOEGANG VAN SOCIALE INSCHAKELINGSBEDRIJVEN TOT OPENBARE AANBESTEDINGEN.

In Frankrijk is decreet nr. 2016-360 betreffende de overheidsopdrachten op 27 maart laatstleden in het Publicatieblad verschenen. Met ordonnantie nr. 2015-899 van 23 juni 2015 betreffende de overheidsopdrachten als basis, is dit decreet de omzetting van het reglementaire luik van richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad.
Sébastien Levrier (twitter.com/seblevrier) is opdrachtgelastigde bij Avise (http://www.avise.org/), een Franse vereniging die zichzelf omschrijft als een expertisebureau en kenniscentrum ten dienste van de ontwikkeling van de solidaire en sociale economie in Frankrijk. Hij geeft een overzicht van de mogelijkheden die de nieuwe teksten naast de versterking van de sociale clausules bieden, om de toegang van de inschakelingsstructuren via economische activiteit tot de openbare aanbestedingen te ondersteunen. Het volledige artikel kan via deze link worden geraadpleegd: http://www.socialement-responsable.org/actualites/141-ordonnance-decret-marches-publics-comment-soutenir-davantage-l-insertion.

De ordonnantie en het decreet versterken het gebruik van de sociale clausules

Artikel 38-I van de ordonnantie wijst erop dat het is toegestaan om van de sociale clausule een uitvoeringsvoorwaarde van de opdracht te maken (oud artikel 14 van de wet op de overheidsopdrachten): “De voorwaarden kunnen onder andere verband houden met economische, innovatie- of milieugerelateerde dan wel sociale of arbeidsgerelateerde overwegingen, mits zij verband houden met het voorwerp van de opdracht.”

Artikel 62-II van het decreet versterkt de mogelijkheid om van de sociale clausule een gunningscriterium van de opdracht te maken (oud artikel 53-1 van de wet op de overheidsopdrachten): “Om de overheidsopdracht te gunnen aan de inschrijver of, in voorkomend geval, aan de inschrijvers die de meest voordelige offerte hebben ingediend, baseert de aanbesteder zich op:
[…]
2° Hetzij op een reeks van niet-discriminerende criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht of met de uitvoeringsvoorwaarden in de zin van artikel 38 van de bovenbedoelde ordonnantie van 23 juli 2015, zoals het criterium prijs of kosten en één of meerdere andere criteria die betrekking hebben op de kwalitatieve, milieugerelateerde of sociale aspecten.” (eigen vertaling)

Op basis van artikel 28 van het decreet ten slotte, kunnen de aanbesteders een beroep op aangepaste procedures doen om van de inschakeling het voorwerp van de opdracht te maken (oud artikel 30 van de wet op de overheidsopdrachten), waardoor inschakelingswerkplaatsen en -werven en bemiddelingsinstellingen (onder meer) gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot openbare aanbestedingen. “Ongeacht de geraamde waarde van de behoefte, kunnen overheidsopdrachten met sociale diensten en andere specifieke diensten als voorwerp, waarvan de lijst in het Publicatieblad van Frankrijk is gepubliceerd, worden gegund via een aangepaste procedure onder de voorwaarden vermeld in artikel 27.
II. - Voor de gunning van de opdracht, houdt de aanbesteder rekening met de specifieke kenmerken van de diensten in kwestie. Hij ziet met name toe op de kwaliteit, de continuïteit, de toegankelijkheid, de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de volledigheid van de diensten, de specifieke behoeften van de verschillende categorieën gebruikers, inclusief de categorie kansarme en kwetsbare gebruikers, de deelname en de betrokkenheid van de gebruikers, alsook de innovatie.” (eigen vertaling)

Het decreet en de ordonnantie creëren bovendien drie nieuwe mogelijkheden voor de openbare aanbesteders

De mogelijkheid om de opdrachten voor te behouden wordt uitgebreid tot de “inschakelingsstructuren via economische activiteit” (artikel 36-II van de ordonnantie), zoals reeds het geval was voor de actoren uit de sector van aangepast en beschermd werk (oud artikel 15 van de wet op de overheidsopdrachten): “II. - De overheidsopdrachten of de percelen van een overheidsopdracht, behalve beveiliging en veiligheid, kunnen worden voorbehouden aan inschakelingsstructuren via economische activiteit zoals vermeld in artikel L. 5132-4 van de arbeidswet, alsook aan gelijkaardige structuren, wanneer zij een wettelijk bepaalde minimale verhouding kansarme werknemers te werk stelt.”
Artikel 12 van het decreet bepaalt het volgende: “het minimale aandeel vermeld in I en II van bovenvermeld artikel 36 wordt bepaald op 50%”. (eigen vertaling)

Het nieuwe decreet bekrachtigt de mogelijkheid om de overheidsopdrachten voor te behouden aan sociale- en solidaire-economiebedrijven, dus ook de inschakelingsbedrijven via economische activiteit (artikel 37-I van de ordonnantie), voor de contracten van openbare aanbestedingen die sociale en gezondheidsdiensten als voorwerp hebben : “De overheidsopdrachten of de percelen van een overheidsopdracht, behalve beveiliging of veiligheid, die exclusief betrekking hebben op de gezondheids-, sociale of culturele diensten waarvan de lijst in het Publicatieblad van Frankrijk is gepubliceerd, kunnen door een aanbestedende overheid, ook wanneer deze handelt als een aanbestedende eenheid, worden voorbehouden aan de sociale-economiebedrijven zoals bepaald in artikel 1 van de bovenbedoelde wet van 31 juli 2014, alsook aan gelijkaardige structuren, wanneer het doel van deze structuren bestaat uit een opdracht van openbare dienstverlening die verband houdt met de dienstverlening vermeld in deze lijst.” (eigen vertaling) De gezondheids- en sociale diensten die een aanbesteder nu al via aangepaste procedures kan gunnen, zullen dus voorbehouden kunnen worden aan sociale-economiebedrijven volgens de voorwaarden bepaald in artikel 37-1 van de ordonnantie.

Wat de nieuwe mogelijkheden betreft, mogen we de versterking van de “sourcing” (artikel 4 van het decreet) niet vergeten. In de finale tekst “Voorafgaande bestudering en uitwisseling met de economische actoren” is dit geworden: “Teneinde de gunning van een overheidsopdracht voor te bereiden, kan de aanbesteder raadplegingen verrichten of marktstudies uitvoeren, advies vragen of de economische operatoren van zijn project en zijn vereisten op de hoogte brengen.

De resultaten van deze voorafgaande studies en uitwisselingen kunnen door de aanbesteder worden gebruikt, mits deze de concurrentie niet vervalsen en geen schending van de principes van vrije toegang tot openbare aanbestedingen, gelijke behandeling van de kandidaten en transparantie van de procedures inhouden.” (eigen vertaling)

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.socialement-responsable.org, kenniscentrum inzake sociaal verantwoordelijke aankopen, dat door Avise wordt geleid met de steun van de overheid en het ESF.