Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

En elders?

En elders ? Het Plan Pivert 2: een ambitieus en duurzaam programma van de waalse huisvestingsmaatschappij

SINDS 2013 KOPPELT DE WAALSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VIA HET PLAN PIVERT 2 ENERGIEPRESTATIES AAN SOCIALE IMPACT, DOOR SOCIALE CLAUSULES OP TE NEMEN IN HAAR OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR ENERGIERENOVATIES.


In 2013 sloot de Waalse Huisvestingsmaatschappij (SWL) zich aan bij het streven van de Waalse regering door een ambitieus programma op te starten voor energierenovaties van de sociale woningen die beheerd worden door de Waalse openbare huisvestingsbedrijven (SLSP’s). Dit omvangrijke programma, dat Pivert 2 werd gedoopt, kreeg 300 miljoen euro subsidies van het Waals Gewest. Doel van het programma is de energieprestaties van de sociale woningen te verbeteren, om zo de huurlasten te verlagen en het energiecomfort te verbeteren. De woningen waarop het programma zich richt, zijn logischerwijs die binnen het bestand van elke SLSP met het hoogste energieverbruik.Energieprestaties...


Pivert 2 kadert volledig binnen de grote uitdaging van onze tijd, namelijk het verminderen van onze energievoetafdruk en het beperken van de menselijke impact op het klimaat van onze planeet. Doelstelling van het plan is een totaal energieverbruik van maximaal 90 kWh/jaar per vierkante meter woningoppervlakte (het equivalent van 9 liter stookolie/jaar per vierkante meter woningoppervlakte). Dat is een heel ambitieuze doelstelling. Als de in de woningen uitgevoerde werken wegens hun kostprijs niet de volledige schil en alle technische installaties kunnen bestrijken, dan moeten de uitgevoerde interventies toch voldoende ingrijpend zijn opdat bij een latere interventie op de woningelementen die in het kader van dit werkenpakket niet gerenoveerd konden worden, de beoogde globale energieprestatie uiteindelijk toch bereikt kan worden. Elke op de doelwoningen uitgevoerde energierenovatie moet daarom tegemoetkomen aan de aanbevelingen die geformuleerd worden tijdens de energie-audits die erop plaatsvonden. De daarin vervatte projecties kwamen uit op het bereiken van de globale prestatie van 90 kWh/jaar per vierkante meter woningoppervlakte, ingeval alle bepleite werken verwezenlijkt konden worden.… en sociale impact


De begrippen "duurzame ontwikkeling" en "duurzaam wonen" staan centraal in Pivert 2, dat ook kadert binnen de 1ste Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu van het Waalse Groene Marshall 2-plan. Het is dus van essentieel belang dat lokale tewerkstelling voorrang krijgt, via sociale clausules die dit bevorderen. Het promoten van sociale clausules, in het kader van de uitvoering van de 1ste Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu, streeft ernaar dat er bij overheidsopdrachten voor werken rekening wordt gehouden met de sociale doelstellingen van duurzame ontwikkeling. Lang voordat ze in 2016 verplicht werden bij de overheidsopdrachten van Waalse gewestelijke aanbestedende overheden voor werken voor een geraamd bedrag van 1 miljoen euro (zonder btw), moesten overheidsopdrachten voor werken die Pivert 2 wilden concretiseren al sociale clausules omvatten zodra het geraamde opdrachtbedrag boven de 1.500.000 euro (zonder btw) uitkwam. Die sociale clausule, die een uitvoeringsvoorwaarde voor de overheidsopdrachten voor werken vormt, kan op drie manieren verwezenlijkt worden:

  1. overheidsopdrachten voorbehouden voor maatwerkbedrijven of voor ondernemingen uit de sociale inschakelingseconomie;
  2. de sociale "opleidingsclausule", waarbij stagiairs op de bouwwerf opgeleid worden, in samenwerking met de verschillende vormingsoperatoren zoals FOREM, IFAPME, ...
  3. de "flexibele" sociale clausule die de bedrijven toelaat te kiezen tussen opleidingsacties of socioprofessionele inschakelingsacties met gekwalificeerde werkzoekenden, stagiairs, leerlingen of lerenden (en zelfs personen met een handicap), en dit in de loop van de uitvoering van die overheidsopdracht voor werken.


Momenteel zijn sommige bouwwerven van Pivert die wegens hun bedrag met een sociale clausule werken nog altijd aan de gang en andere zijn al afgerond. Hoe het ook zij, voor elke bouwwerf ziet de Waalse Huisvestingsmaatschappij, samen met de verschillende "facilitatoren sociale clausules" van het netwerk "Sociale clausule" (met als leden de SWL, de Waalse bouwconfederatie, de Waalse architectenunie, de Gewestelijke Overheidsdienst Wallonië, SAW-B, de Unie van steden en gemeenten van Wallonië), als toezichthoudende overheid erop toe dat de SLSP’s erover waken dat hun opdrachtnemende ondernemingen de voorgeschreven sociale clausules goed uitvoeren.