Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

Juridische rubriek

Juridische rubriek - De sociale clausules in de overheidsopdrachten van de Brusselse lokale besturen

DE BRUSSELSE PLAATSELIJKE BESTUREN VERPLICHT ZIJN OM IN HUN BESTEKKEN BETREFFENDE WERKEN VAN OPENBAAR NUT EN VAN EEN ZEKERE BELANGRIJKHEID EN VOOR DEWELKE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST HUN EEN SUBSIDIE TOEKENT, EEN SOCIALE INTEGRATIECLAUSULE, GENAAMD DE CLAUSULE « ACTIRIS », OP TE NEMEN. DEZE CLAUSULE IS BEDOELD OM DE VERBINTENIS VAN DE AANBESTEDINGHOUDER VAST TE LEGGEN OM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT WERKZOEKENDEN AAN TE WERVEN.


Een geweldige hefboom om te strijden tegen de werkloosheid

We moeten er niet blind voor zijn. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijdt onder een te hoge graad van werkloosheid. Deze plaag raakt meer in het bijzonder bepaalde categorieën van de bevolking die meer dan anderen enorme moeilijkheden ondervinden om aan werk te geraken of om opnieuw werk te vinden. Dit zijn onder andere de weinig gekwalificeerde arbeiders, de jongeren en de personen ouder dan vijftig jaar.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er zich sinds vele jaren van bewust dat de overheidsopdrachten een geweldige hefboom vormen om te strijden tegen de werkloosheid en het op een duurzame wijze bewerkstelligen van het terug aan het werk helpen van personen die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt.


De socioprofessionele integratie van de werkzoekenden stimuleren

In dit opzicht werd, door de Regering, reeds meer dan vijftien jaar geleden besloten de lokale Brusselse overheden te betrekken en in te schakelen in de verschillende door haar genomen maatregelen om door tussenkomst van de overheidsopdracht de socioprofessionele integratie van de werkzoekenden te stimuleren.

Hierdoor en dit in toepassing van de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 1999 houdende oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut, werden de Brusselse plaatselijke besturen verplicht om in hun bestekken betreffende werken van openbaar nut en van een zekere belangrijkheid en voor dewelke het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun een subsidie toekent, een sociale integratieclausule, genaamd de clausule « Actiris », op te nemen. Deze clausule is bedoeld om de verbintenis van de aanbestedinghouder vast te leggen om voor de duur van de opdracht werkzoekenden aan te werven.

Het in werking stellen van deze nieuwe bepaling is niet zonder strubbelingen verlopen. Er dienden veel moeilijkheden en aarzelingen overwonnen te worden.


Het in werking stellen van de bepaling

De eerste moeilijkheden zijn ontstaan door de dwingende aard van deze reglementering die verplichtingen oplegt zowel aan de aanbestedende overheden als aan de aanbestedinghouders. Zij verplicht inderdaad de Brusselse lokale besturen om in hun bestekken betreffende bepaalde door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gesubsidieerde werken,clausules op te nemen die van de kant van de aanbestedinghouders de uitvoering eisen van prestaties van sociale aard. De twijfels doen verdwijnen en zowel de plaatselijke besturen als de ondernemingen overtuigen van de gegrondheid, de mate van uitvoerbaarheid en het nut van deze maatregelen is geen sinecure geweest.

Vervolgens blijkt dat deze wetgeving echt innoverend is en dus niet de praktijken bevestigt die contractueel reeds sinds lange tijd zouden toegepast worden. Derhalve moest rekening gehouden te worden met het onbekende en dienden in de praktijk, de twijfelgevallen, de onvolmaaktheden tot zelfs de idealen van deze recente reglementering te worden verbeterd,

Tenslotte is het noodzakelijk gebleken de verscheidenheid te beheren van de, wat betreft het creeëren, de uitvoering en de controle van de voormelde sociale clausules, tussenkomende actoren. Gewest, aanbestedende overheden, aanbestedinghouders, Actiris vormen zoveel actoren voor dewelke de verplichtingen en verantwoordelijkheden in verband met de sociale clausules regelmatig het voorwerp van een aanpassing van de werkwijze moeten betekend hebben.


Een positieve bilan

Indien het moeilijk of zelfs denkbeeldig is om een kwalitatief en betekenisvol bilan op te stellen van vijftien jaar praktijk van de sociale clausules door de Brusselse plaatselijke besturen, moet in elk geval de bedenking gemaakt worden vast te stellen dat de sociale clausules nu integraal deel uit maken van het terrein van de overheidsopdrachten van de Brusselse plaatselijke besturen en dat de grote meerderheid van de ondernemingen de regels volgen betreffende de clausule van sociale integratie.


Jean-François Brouwet
Brussel Plaatselijke Besturen
www.plaatselijkebesturen.irisnet.be