Sociale Clausules In Brussel

Maak van uw openbare aanbestedingen hefbomen voor professionele inschakeling !

De sociale clausule

De sociale clausule

De sociale clausules zijn contractuele bepalingen met behulp waarvan een aanbestedende overheid via een overheidsopdracht een opleidings- en inschakelingsinspanning levert voor een doelgroep ver verwijderd van de arbeidsmarkt. Daarom zijn opdrachten met een grote vraag naar handenarbeid zeer geschikt voor de invoeging van een sociale clausule.

De meest voorkomende sociale clausules, opgenomen in de wet omtrent overheidsopdrachten van 17 juni 2016, kunnen in drie verschillende categorieën worden gegroepeerd: de sociale clausule in de vorm van een selectiecriterium (een opdracht/ percelen van een opdracht voorbehouden aan een onderneming van de sociale economie), de sociale clausule in de vorm van een uitvoeringsvoorwaarde (bijvoorbeeld: de vereiste om binnen de betrokken werf/dienst een leerling of stagiair te integreren voor een bepaald aantal stage-uren of a.d.h.v. een inschakelingsovereenkomst) en de sociale clausule in de vorm van een gunningscriterium in het geval van een procedure gebaseerd op de meest voordelige offerte op economisch vlak (bijv.: bij de weging rekening houden met de opleidingsinspanning).

De meest gekende sociale clausule in het Brussels Gewest is waarschijnlijk de zogenaamde inschakelingsclausule of de sociale uitvoeringsclausule “tewerkstelling” via een aanwerving met een arbeidsovereenkomst van een persoon uit de doelgroep in de overheidsopdrachten voor werken die beschouwd worden als zijnde van algemeen belang. Deze clausule wordt geformaliseerd in de ordonnantie van 2 april 1998 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 april 1999. Dit mechanisme kan uiteraard worden toegepast op overheidsopdrachten die buiten het kader van de ordonnantie vallen.

De kleine overheidsopdrachten kunnen eveneens het voorwerp zijn van een sociale meerwaarde, zonder er noodzakelijkerwijs sociale clausules in te integreren. In dit opzicht worden de aanbestedende overheden aangemoedigd om aan de lijst van ondernemingen die ze raadplegen, één of meerdere ondernemingen van de sociale economie uit het Brussels Gewest toe te voegen voor opdrachten gesloten met een aanvaarde factuur van een bedrag lager dan € 8500 excl. Btw, alsook voor alle procedures zonder bekendmaking.

Praktisch gezien is het aangeraden om een beroep te doen op de Team sociale clausules binnen Actirisvoor de integratie van een sociale clausule.